Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 
   

S A Z I V A M

19. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za ponedeljak 06.03.2023. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,15 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Kostreš Bojanu
    IZVESTILAC: Svetlana Grujić

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o Izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina 
    IZVESTILAC:  Miloš Korolija

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Miloš Korolija

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o manifestacijama  od posebnog značaja za Grad Zrenjanin
    IZVESTILAC: Jelena Dragić

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu
     IZVESTILAC: Đurđina Grbić

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina 
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin 
     IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke  o preuzimanju prava, obaveza i odgovornosti osnivača  Kulturnog Centra Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Goran Marinković

9. Utvrđivanje Predloga Odluke o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora za Postupak izbora privatnog partnera za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina 
     IZVESTILAC: Stojanka Vučković

10. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom
     IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

11. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina 
     IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

12. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Dejan Karliček

13. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Zrenjanin
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

14. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

15. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Gordana Stoin

16. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrda o smrti
     IZVESTILAC: Sofija Anđelković

17. Utvrđivanje Predloga Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva
 
18. Utvrđivanje Predloga Zaključka o donošenju Plana nabavki Skupštine grada Zrenjanina za 2023. godinu
     IZVESTILAC: Tamara Majkić

19. Utvrđivanje Predloga Zaključka o donošenju Procene rizika od katastrofa za teritoriju grada Zrenjanina
     IZVESTILAC: Miroslav Sladojević

20. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Bogoslav Simić

21. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu
     IZVESTILAC: Milan Kovačević

22. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2023. godinu
     IZVESTILAC: Milica Vuković

23. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-22/23-III
Dana: 03.03.2023. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 19. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 06.03.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.