Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-49/23-I
Dana: 11.05.2023. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst, 33/20, 7/23 i 8/23 – ispr.)

S A Z I V A M

28. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA ČETVRTAK 18.05.2023. GODINE

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina – Lalić Nataše

2. Predlog Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina – Vukić Siniše

3. Predlog Odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine

4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

5. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone ''Jugoistok II - E'' u Zrenjaninu

6. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Melenci

7. Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka

8. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Osnovnu školu ''Sonja Marinković'' iz Zrenjanina

9. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom cele nekretnine, kat.parc. br. 3011 i kat.parc.br: 3012 k.o. Melenci, a u cilju obezbeđenja uslova za pružanje usluga podrške socijalno ugroženom stanovništvu

10. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom na nepokretnostima kat.parc.br: 4834 K.O. Zrenjanin I, a u cilju preseljenja Savremene galerije umetničke kolonije ''Ečka'' Zrenjanin

11. Predlog Odluke o razmeni nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina

12. Predlog Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

13. Predlog Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini  grada Zrenjanina za 2023. godinu

14. Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanin za 2022. godinu

15. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija”, Zrenjanin za.2022. godinu

16. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP “Pijace i parkinzi”, Zrenjanin za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2022. godinu

18. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanina za 2022. godinu

19. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2022. godinu

20. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2022. godinu

21. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2022. godinu

22. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2022. godinu

23. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin za 2022. godinu

24. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2022. godinu

25. Izveštaj o poslovanju Apoteke Zrenjanin za 2022. godinu

26. Program rada Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2023. godinu

27. Izveštaj o radu Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2022. godinu

28. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina

29. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina

30. Predlog Rešenja  o prestanku mandata člana Nadzornog odbora JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin

31. Predlog  Rešenja  o  imenovanju  člana  Nadzornog  odbora  JKP    “Pijace  i parkinzi” Zrenjanin

32. Predlog  Rešenja  o  razrešenju   člana  Školskog  odbora  Tehničke  škole Zrenjanin

33. Predlog  Rešenja  o  imenovanju   člana   Školskog  odbora  Tehničke škole Zrenjanin

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 28. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 18.05.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačke 28., 29., 30., 31., 32. i 33.  koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.