Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 7/23) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)  
   

S A Z I V A M

20. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za sredu 10.05.2023. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u sali Gradskog veća, sa početkom u 08,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina – Lalić Nataše 
    IZVESTILAC: Svetlana Grujić

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina – Vukić Siniše 
    IZVESTILAC: Svetlana Grujić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone ''Jugoistok II - E'' u Zrenjaninu
    IZVESTILAC: Đurđina Grbić

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Melenci
    IZVESTILAC: Đurđina Grbić

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Izmena i dopuna Plane generalne regulacije naseljenog mesta Ečka
    IZVESTILAC: Đurđina Grbić

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Osnovnu školu ''Sonja Marinković'' iz Zrenjanina
    IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

 8. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom cele nekretnine, kat.parc. br. 3011 i kat.parc.br: 3012 k.o. Melenci, a u cilju obezbeđenja uslova za pružanje usluga podrške socijalno ugroženom stanovništvu
    IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

 9. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom na nepokretnostima kat.parc.br: 4834 K.O. Zrenjanin I, a u cilju preseljenja Savremene galerije umetničke kolonije ''Ečka'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

10. Utvrđivanje Predloga Odluke o razmeni nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

11. Utvrđivanje Predloga Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
     IZVESTILAC: Zlatinka Jeftić

12. Utvrđivanje  Predloga Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini  grada Zrenjanina za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

13. Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanin za 2022. godinu 
    IZVESTILAC: Nenad Domjeskov

14. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija”, Zrenjanin za.2022. godinu 
    IZVESTILAC: Jelena Govedarica

15. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP “Pijace i parkinzi”, Zrenjanin za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine 
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

16. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Danijel Šebez

17. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanina za 2022. godinu 
    IZVESTILAC: Dejan Karlečik

18. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2022. godinu 
     IZVESTILAC: Siniša Onjin

19. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

20. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

21. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

22. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

23. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

24. Izveštaj o poslovanju Apoteke Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Maja Milanov Deak

25. Program rada Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2023. godinu
     IZVESTILAC: Tanja Živanov

26. Izveštaj o radu Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2022. godinu 
    IZVESTILAC: Tanja Živanov

27. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-47/23-III
Dana: 09.05.2023. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 20. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 10.05.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.