Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-94/22-I
Дана: 05.07.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) 
 

С А З И В А М

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА УТОРАК 12.07.2022. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину

2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларни парк ''Solar power plant theta'' у КО Меленци

3. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

4. Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

5. Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину

6. Извештај о реализацији програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2021. годину

7. Предлог Решења о разрешењу в.д.директора Апотеке Зрењанин

8. Предлог Решења о именовању в.д. директора Апотеке Зрењанин

9. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Зрењанин

10. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Зрењанин 

11. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора ЈУ Спортски објекти Зрењанин 

12. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈУ Спортски објекти Зрењанин 

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 22. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 12.07.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима од 7. до 12. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.