Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-134/21-I
Дана: 20.09.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и  63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)

С А З И В А М

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА  УТОРАК  21.09.2021. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

  1. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина, Марка Дупљановића
  2. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина, Бранке Влаисављевић
  3. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Ечка
  1. Предлог Одлуке о усвајању Анекса 1 Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику града Зрењанина за закључивање Анекса 1
  2. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину 

 

 

У складу са чланом 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20), образложење за краћи рок за сазивање 13. седнице Скупштине града је хитност у вези са реализацијом инвестиција од државног значаја. Последица неодржавања седнице је кашњење у реализацији капиталних инвестиција. 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 13. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 21.09.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.
У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време, у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.