Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                            
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-28/21-I
Дана: 12.02.2021. године    
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)

С А З И В А М

6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПЕТАК 19.02.2021. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д
 

 1. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину

 2. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанина

 3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина

 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила

 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина

 6. Предлог Одлуке о приступању града Зрењанина у чланство Удружења ''Три плус'' из Чачка

 7. Предлог Одлуке о прихватању удела без накнаде у капитал FULL PROTEKT д.о.о. Београд

 8. Предлог Одлуке о конверзији потраживања у трајни улог у капитал и отпису потраживања према субјекту приватизације – предузеће за водне путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ А.Д.

 9. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

 12. Предлог Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину

 13. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2020. годину

 14. План рада Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2021. годину

 15. План рада Комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину

 16. Предлог Закључка о доношењу Плана  набавки Скупштине града Зрењанина за 2021. годину

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
          

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:
 
Материјали за тачке предложеног дневног реда за 6. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 19.02.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града. 
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.