Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                               
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                            
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-24/20-I
Дана: 21.02.2020. године    
З Р Е Њ А Н И Н

  

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 18/19 и 32/19) 

 

С А З И В А М

34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПЕТАК 28.02.2020. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Зрењанина

 2. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Меленци

 3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса ''СОС Русанда'' у КО Меленци

 4. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Клек

 5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за далековод 110 kV TC Перлез – TC Зрењанин 2

 6. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину 

 7. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене

 8. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе

 9. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

 10. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

 11. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад града Зрењанина

 12. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда

 13. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина

 14. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом

 15. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина (кат.парцеле бр. 14763/1, 14763/2 и 14763/3)

 16. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина (кат.парцеле бр. 15391/1, 15392/1 и 15393/1)

 17. Предлог Одлуке о подизању спомен обележја скулптуралног дела ''STOLPERSTEINE'' – камен спотицања

 18. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину

 19. Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2019. годину

 20. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2020. годину

 21. План рада Апотеке Зрењанин за 2020. годину

 22. План рада Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2020. годину

 23. Предлог Закључка о прихватању Измене Програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2020. годину

 24. Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину

 25. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2019. године

 26. Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2019. године

 27. Предлог Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2020. годину

 28. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

 29. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

 30. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

 31. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

 32. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина

 33. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина

 34. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Економско -трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин 

 35. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Економско - трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин 

 36. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе ''Светозар Марковић - Тоза'' Елемир

 37. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе ''Светозар Марковић - Тоза'' Елемир

 38. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин 

 39. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин 

 40. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента 

 41. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента 

 
Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић 
НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 34. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 28.02.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке од 28. до 41. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.