Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 
 

С А З И В А М

12. седницу Градског већа града Зрењанина за петак 10.12.2021. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,30 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1 Утврђивање Предлога Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

2. Утврђивање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о повећању вредности основног капитала ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

6. Утврђивање Предлога Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усвајању Анекса 1. Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику града Зрењанина за закључивање Анекса 1.
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Вучковић

8. Утврђивање Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

9. Утврђивање Предлога Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

10. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

11. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

12. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање поврде о смрти
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

13. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину у периоду јануар – јун 2021. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

14. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину у периоду јануар – септембар 2021. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

15. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милијана Будимир

16. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Бодирога

17. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Бодирога

18. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Милинковић

19. Извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

20. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на III Измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

21. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

22. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

23. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2020. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

24. Програм Пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

25. Програм пословања ЈКП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгомир Радованац

26. Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

27. Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

28. Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијел Шебез

29. Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

30. Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

31. Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

32. Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

33. Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ:  Мирјана Баста

34. Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ:  Душан Радишић

35. Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

36. Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2022. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

37. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2022. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица
  
38. Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

39. План рада ванинституционалне заштите Геронтолошког центра за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

40. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-166/21-III
Дана: 09.12.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 12. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 10.12.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.