Седница Градског већа

2. Седница Градског већа

 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

            На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)

С А З И В А М

2. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 10.12.2020. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,30 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Бесу Еуђенија

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Просторног плана града Зрењанина 2021 – 2035
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Елемир
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

4. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину       
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације комплекса ''СОС РУСАНДА'' у КО Меленци        
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС Томашевац – МРС Орловат – МРС Фаркаждин        
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир – МРС Тараш – ГМРС Елемир – МРС Јанков Мост      
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

8. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

9. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Перлез''
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

10. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

11. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габриела Тот Сакал

12. Утврђивање Предлога Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зрењанина за период од 2021. до 2028. године             
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Травар Миљевић

13. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

14. Утврђивање Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

15. Утврђивање Предлога Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Едвард Беновић

16. Утврђивање Предлога Програма о изменама и допунама Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

17. Утврђивање Предлога Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и стручне службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

18. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

19. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Народног музеја Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

20. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габриела Тот Сакал

21. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

22. Утврђивање Предлога Закључка о стављању ван снаге Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони ''Југоисток'' без накнаде у корист компаније Talent 4 Blinds d.о.о. Zrenjanin број: 06-52-25/18-I донетог на седници Скупштине града дана 15. јуна 2018. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Радић

23. Утврђивање Предлога Закључка о опредељивању зграде пословних услуга – зграда број 1 у Зрењанину, ул. Пупинова 14, у јавној својини града Зрењанина за реализацију пројекта ''(SCHOLAR SME)'' у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија (Повећање економске конкуретности и иновативни развој МСП кроз стипендије младим људима у програму Морахалом – Зрењанин)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ана Будаи

24. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у периоду јануар – јун 2020. године
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

25. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

26. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина у 2018. години
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Павле Карлечик

27. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина у 2019. години
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Павле Карлечик

28. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Богослав Симић

29. Извештај о раду месних заједница за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

30. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

31. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

32. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

33. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

34. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин по завршном рачуну за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

35. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

36. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

37. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

38. Финансијски извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Теодоровић

39. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Теодоровић

40. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Теодоровић

41. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Теодоровић

42. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

43. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ. Илија Свилар

44. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

45. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2019. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

46. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

47. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за период 01.01. – 31.12.2019. године
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

48. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели утврђене добити по Финансијском извештају за 2019. годину ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

49. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

50. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

51. План и програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

52. Извештај о пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

53. Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

54. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов

55. Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов

56. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

57. План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

58. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2019. годину      
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

59. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

60. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

61. План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

62. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

63. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

64. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

65. Програм рада Културног центра Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

66. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

67. Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

68. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

69. План и програм рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

70. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2019/2020 годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габриела Тот Сакал

71. Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2020/2021 годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габриела Тот Сакал

72. Финансијски план Предшколске установе Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габриела Тот Сакал

73. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

74. Извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну за 2019. годину Центра за социјални рад града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

75. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

76. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

77. План рада Центра за пружање услуга Социјалне заштите града Зрењанина - МОСТ за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

78. Текућа питања


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-113/20-III
Дана: 09.12.2020. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 2. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 10.12.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.