Градска управа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА организована је кроз следеће основне организационе јединице:
 
1. Служба Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
   - Одсек за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
   - Дактилобиро
 
2. Одељење за финансије
   - Одсек за буџет
   - Одсек за рачуноводство, обрачун и ликвидатуру плата, накнада и других примања
   - Одсек за трезор
   - Одсек за локалну пореску администрацију
   - Одсек за локални економски развој и инвестиције
 
3. Одељење за општу управу
   - Одсек за послове матичара
   - Одсек за месне канцеларије
   - Одсек за управно-правне послове
   - Одсек за послове писарнице и пријем странака
   - Канцеларија за брзе одговоре
 
4. Одељење за друштвене делатности
   - Одсек за друштвену бригу о деци и социјално укључивање
   - Одсек за борачко-инвалидску заштиту и права породиље
   - Одсек за месне заједнице и бирачки списак
   - Одсек за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције
   - Одсек за послове из области друштвених делатности
 
5. Одељење за урбанизам
   - Одсек за урбанизам и просторно планирање
   - Одсек за спровођење обједињене процедуре
   - Одсек за озакоњење објеката
   - Одсек за саобраћај
 
6. Одељење инспекција
   - Одсек комуналне и саобраћајне инспекције
   - Одсек просветне инспекције и инспекције за заштиту животне средине
   - Одсек грађевинске инспекције
 
7. Одељење за имовинско-правне односе и управљање имовином
   - Одсек за имовинско-правне послове
   - Одсек за стамбене послове
 
8. Одељење за привреду
   - Одсек за пољопривреду и рурални развој
   - Одсек за изградњу и уређење града
   - Одсек за заштиту и унапређивање животне средине
   - Одсек за јавне набавке
 
9. Одељење за људске ресурсе и правне послове
   - Одсек за нормативно-правне послове и правну помоћ
   - Одсек  за радне односе и људске ресурсе
 
10. Одељење комуналне милиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких послова
    - Комунална милиција
    - Одсек за одбрану и ванредне ситуације
    - Одсек за безбедност и здравље на раду, обезбеђење и помоћно-техничке послове
 
11. Служба за информационе и комуникационе технологије
    - Одсек за развој и одржавање апликативног софтвера
    - Одсек за рачунарску и корисничку подршку 
 
ГРАД ЗРЕЊАНИН има четири посебне унутрашње организационе јединице:
 
I - СКУПШТИНА 
   - Комисије и радна тела
 
II - ГРАДОНАЧЕЛНИК
   - Комисије и радна тела
   - Служба за буџетску инспекцију
   - Јединица за интерну ревизију
   - Кабинет градоначелника
 
III -  ГРАДСКО ВЕЋЕ
   -  Комисије и радна тела
   - Жалбена  комисија 
 
IV - ГРАДСКА УПРАВА
 
 
Градска  управа: 
 
  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, 
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града,
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града, 
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду,
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће,
  7. доставља извештај о свом раду Скупштини града, Градоначелнику и Градском већу, 
  8. обавља и друге послове утврђене законом, актима органа Града и другим прописима.