Служба за буџетску инспекцију

 
 
Обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, на основу годишњег програма рада донетог од стране Градоначелника, као и ванредне инспекцијске контроле по посебним захтевима Градоначелника. 
 
Функција службе за буџетску инспекцију је инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 85. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021).
 
У складу са чланом 90. став 1. Закона о буџетском систему, рад буџетске инспекције је независан и самосталан, а њен рад, овлашћења и обележја уређени су Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (''Сл. гласник РС'', број 93/2017). 
 
 
Контакт: 
 
Павле Карлечик, шеф Службе за буџетску инспекцију,
Зорица Ћурчић, буџетски инспектор
Милијана Салатић, буџетски инспектор
 
Телефон / фаx:  315-0077,  канцеларија 128