Јавне набавке у току

 

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКО СЦЕНСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОРЗО ФЕСТ 2020

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА

 

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАНЧ ПАКЕТА СА ДОСТАВОМ

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ И ДОТРАЈАЛИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ, ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

 

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПОРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА XIV-услуга поправке возила марке «VW» модел CRAFTER

 

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА -УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ПАРЦЕЛАМА 5193 И 5094 КО ЗРЕЊАНИН III И ОТРЕСИШТА НА ПАРЦЕЛИ 5094 КО ЗРЕЊАНИН III

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ОБЈЕКАТА И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНИЦА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  У УЛИЦИ ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА бб

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР

 

УСЛУГА ПРЕДШТАМПЕ, ИЗРАДА КОВЕРАТА СА ПОВРАТНИЦОМ, ПЕРСОНАЛНА ШТАМПА, МАШИНСКО ИНСЕРТОВАЊЕ И УШТАМПАВАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ АДРЕСНИХ ПОДАТАКА НА I СТРАНИ ПОВРАТНИЦЕ И КОВЕРТЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ТРИ ГОДИНЕ