Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-145/22-I
Dana: 26.10.2022. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20) 
S A Z I V A M

24. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA SREDU 02.11.2022. GODINE

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Domjeskov Nenadu

2. Predlog Odluke o ispravci tehničke greške Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR GMRS Elemir-MRS Taraš i GMRS Elemir – MRS Jankov Most

3. Predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina za period od 2022 do 2027. godine 

4. Predlog Rešenja o dopuni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

5. Predlog Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za praćenje realizacije Geografsko informacionog sistema grada Zrenjanina

6. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja Zrenjanin

7. Predlog Rešenja o određivanju Mihajla Jakšića iz Zrenjanina za zakupca stana na neodređeno vreme

8. Predlog Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu

9. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na II izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2022. godinu

10. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2022. godinu

11. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2021/2022. godinu

12. Godišnji plan rada Predškolske ustanove iz Zrenjanina za radnu 2022/2023 godinu

13. Predlog Rešenja o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 24. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 02.11.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala pod rednim brojem 13. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.