Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA                                      
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                              
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA    
Broj: 06-116/20-I
Dana: 11.12.2020. godine
Z R E Nj A N I N
 

S A Z I V A M
4. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA PETAK 18.12.2020. GODINE 

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D
 

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu

2. Predlog Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu 

3. Predlog Odluke o izradi Prostornog plana grada Zrenjanina 2021 – 2035

4. Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir

5. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Gradnulica'' u Zrenjaninu       

6. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije kompleksa ''SOS RUSANDA'' u KO Melenci        

7. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, MRS Botoš – MRS Tomaševac – MRS Orlovat – MRS Farkaždin        

8. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, GMRS Elemir – MRS Taraš – GMRS Elemir – MRS Jankov Most      

9. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 4 bar za vikend zonu kod Perleza

10. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone ''Perlez''

11. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu 

12. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu 

13. Predlog Odluke o dopuni Odluke o mesnim zajednicama

14. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove Zrenjanin

15. Predlog Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine             

16. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina

17. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2020. godinu

18. Predlog Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

19. Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2020. godinu

20. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu

21. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
 
22. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin

23. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin

24. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

25. Predlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Industrijskoj zoni ''Jugoistok'' bez naknade u korist kompanije Talent 4 Blinds d.o.o. Zrenjanin broj: 06-52-25/18-I donetog na sednici Skupštine grada dana 15. juna 2018. godine

26. Predlog Zaključka o opredeljivanju zgrade poslovnih usluga – zgrada broj 1 u Zrenjaninu, ul. Pupinova 14, u javnoj svojini grada Zrenjanina za realizaciju projekta ''(SCHOLAR SME)'' u okviru programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija (Povećanje ekonomske konkuretnosti i inovativni razvoj MSP kroz stipendije mladim ljudima u programu Morahalom – Zrenjanin)

27. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.03.2020. godine 

28. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 30.06.2020. godine 

29. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 30.09.2020. godine 

30. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu u periodu januar – jun 2020. godine

31. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu u periodu januar – septembar 2020. godine

32. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2019. godinu

33. Izveštaj o radu mesnih zajednica za 2019. godinu

34. Izveštaj o poslovanju JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2019. godinu

35. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2020. godinu

36. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2020. godinu

37. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu

38. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu

39. Izveštaj o poslovanju JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2019. godinu

40. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin po završnom računu za 2019. godinu

41. Predlog Zaključka o prihvatanju Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2020. godinu

42. Predlog Zaključka o prihvatanju izmena i dopuna Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2020. godinu

43. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu
 
44. Finansijski izveštaj o poslovanju JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

45. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu

46. Predlog Zaključka o prihvatanju Druge izmene Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu

47. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2021. godinu

48. Izveštaj o poslovanju JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

49. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2021. godinu

50. Izveštaj o poslovanju ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2019. godinu

51. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2019. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin

52. Program poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2021. godinu

53. Izveštaj o poslovanju JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za period 01.01. – 31.12.2019. godine

54. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli utvrđene dobiti po Finansijskom izveštaju za 2019. godinu JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin

55. Program poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu

56. Izveštaj o radu Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2019. godinu

57. Plan i program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2021. godinu

58. Izveštaj o poslovanju Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2019. godinu

59. Godišnji program poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2021. godinu

60. Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2019. godinu

61. Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin

62. Izveštaj o radu Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2019. godinu

63. Plan i program rada Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2021. godinu

64. Izveštaj o radu Narodnog muzeja Zrenjanin za 2019. godinu      

65. Program rada Narodnog muzeja Zrenjanin za 2021. godinu

66. Izveštaj o radu Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2019. godinu

67. Plan i program rada Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2021. godinu

68. Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2019. godinu

69. Program rada Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2021. godinu

70. Izveštaj o radu Kulturnog centra Zrenjanina za 2019. godinu

71. Program rada Kulturnog centra Zrenjanina za 2021. godinu

72. Izveštaj o radu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2019. godinu

73. Program rada sa Finansijskim planom Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2021. godinu

74. Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2019. godinu

75. Plan i program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu

76. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove iz Zrenjanina za radnu 2019/2020 godinu

77. Godišnji plan rada Predškolske ustanove iz Zrenjanina za radnu 2020/2021 godinu

78. Finansijski plan Predškolske ustanove Zrenjanina za 2021. godinu

79. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2019. godinu

80. Izveštaj o finansijskim pokazateljima po završnom računu za 2019. godinu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina

81. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2021. godinu

82. Program rada Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2021. godinu

83. Plan rada Centra za pružanje usluga Socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST za 2021. godinu

84. Predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge

85. Predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Komisije za sprovođenje  konkursa za izbor direktora

86. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Upravnog odbora Turističke organizacije Zrenjanin 

87. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Turističke organizacije Zrenjanin 

88. Predlog Rešenja o razrešenju tri člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin 

89. Predlog Rešenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin 

90. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin 

91. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin 

92. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin 

93. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin 

94. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Zrenjanin 

95. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Zrenjanin 

96. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Zrenjanin 

97. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Zrenjanin 

98. Predlog Rešenja o razrešenju  člana Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina “Most” 

99. Predlog Rešenja o imenovanju  člana Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina “Most” 

100. Predlog Rešenja o razrešenju  člana Školskog odbora Osnovne škole “Servo Mihalj” Zrenjanin 

101. Predlog Rešenja o imenovanju  člana Školskog odbora Osnovne škole “Servo Mihalj” Zrenjanin 

102. Predlog Rešenja o razrešenju  člana Školskog odbora Osnovne škole “Petar Kočić” Banatski Despotovac 

103. Predlog Rešenja o imenovanju  člana Školskog odbora Osnovne škole “Petar Kočić” Banatski Despotovac 

104. Predlog Rešenja o razrešenju četiri člana Školskog odbora Osnovne škole “Stevan Knićanin” Knićanin 

105. Predlog Rešenja o imenovanju četiri člana Školskog odbora Osnovne škole “Stevan Knićanin” Knićanin 

106. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić” Perlez 

107. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić” Perlez 

108. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole  “Sveti Sava” Stajićevo 

109. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole  “Sveti Sava” Stajićevo 

110. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne   škole “B. Radičević”  Čenta 

111. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne   škole “B. Radičević”  Čenta 

112. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne  i srednje škole “9. maj”  Zrenjanin 

113. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne  i srednje škole “9. maj”  Zrenjanin 

114. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin 

115. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin  

116. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole “Jovan Trajković”  Zrenjanin 

117. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole “Jovan Trajković”  Zrenjanin 

118. Predlog Rešenja o razrešenju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole “Nikola Tesla” Zrenjanin 

119. Predlog Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole “Nikola Tesla” Zrenjanin 

120. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Tehničke škole  Zrenjanin 

121. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin 

122. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Hemijsko-prehrambene i tekstilne  škole  “Uroš Predić” Zrenjanin 

123. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Hemijsko-prehrambene i tekstilne  škole  “Uroš Predić” Zrenjanin 

124. Predlog Rešenja o razrešenju tri člana Školskog odbora Srednje poljoprivredne škole Zrenjanin 

125. Predlog Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Srednje poljoprivredne škole Zrenjanin 

126. Predlog Rešenja o razrešenju  člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin 

127. Predlog Rešenja o imenovanju  člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.
          

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:
 
Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 4. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 18.12.2020. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačke 11., 12., od tačke 84. do 99., 108., 109., 118. i 119. predloženog dnevnog reda, koji će se dostaviti pre početka sednice.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.