Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 

  

S A Z I V A M

16. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za ponedeljak  04.07.2022. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u sali Gradskog veća, sa početkom u 12,30 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o usvajanju nacrta Ugovora o realizaciji projekta prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu
    IZVESTILAC: Stojanka Vučković

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin da poslove prečišćavanja vode vrši ''PANNONIAN WATER'' DOO Beograd
    IZVESTILAC: Stojanka Vučković

4. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Goran Milivojev

5. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Nemanja Milinković

6. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Dragan Stajić

7. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-90/22-III
Dana: 03.07.2022. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 16. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 04.07.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće, osim materijala za tačku 1., 2. i 3. predloženog dnevnog reda koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.