Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)  

S A Z I V A M

10. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za sredu 06.10.2021. godine.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,15 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Zrenjanin
    IZVESTILAC: Danilo Radojević

2. Utvrđivanje Predloga Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milutin Đurišić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup naizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

4. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

5. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Milijana Budimir 

6. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milijana Budimir 

7. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Druge izmene Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Milica Vuković

8. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2020/2021. godinu
     IZVESTILAC: Vladimir Petrović

9. Godišnji plan rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2021/2022. godinu
    IZVESTILAC: Vladimir Petrović

10. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
- GRADSKO VEĆE -
Broj: 06-138/21-III
Dana: 05.10.2021. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 10. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 06.10.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.