Služba za budžetsku inspekciju

 
 
Obavlja poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad službe za budžetsku inspekciju jedinica lokalne samouprave, na osnovu godišnjeg programa rada donetog od strane Gradonačelnika, kao i vanredne inspekcijske kontrole po posebnim zahtevima Gradonačelnika. 
 
Funkcija službe za budžetsku inspekciju je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz člana 85. Zakona o budžetskom sistemu (''Sl. glasnik RS'', broj 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021).
 
U skladu sa članom 90. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu, rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan, a njen rad, ovlašćenja i obeležja uređeni su Uredbom o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije (''Sl. glasnik RS'', broj 93/2017). 
 
 
Kontakt: 
 
Pavle Karlečik, šef Službe za budžetsku inspekciju,
Zorica Ćurčić, budžetski inspektor
Milijana Salatić, budžetski inspektor
 
Telefon / fax:  315-0077,  kancelarija 128