Procena uticaja na životnu sredinu


Procena uticaja projekata na životnu sredinu


Javni uvid

 

1. Nosilac projekta: ''Linglong International Europe'' D.O.O. Zrenjanin

    ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 2/I

 

I faza projekta: „Kompleks objekata za poslovanje u slobodnoj zoni“ 
- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu br. IV-08-04-501-34 od 31.03.2020. godine;
- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 17.04.2020. godine;
- Rešenje br. IV-08-04-501-34 od 07.05.2020. godine;
- Drugostepeno rešenje br. 140-501-716/2020-02 od 31.03.2020. godine.

 

II faza projekta: „Kompleks objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom“
- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu br. IV-08-04-501-59 od 29.05.2020. godine;
- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 05.06.2020. godine;
- Rešenje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu br. IV-08-04-501-59 od 18.06.2020. godine;
- Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade Studije od 18.06.2020. godine;
- Drugostepeno rešenje br. 140-501-703/2020-02 od 04.08.2020. godine;
- Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju od 14.08.2020. godine;
- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu (Jul 2020. godine);
- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu - Revizija 1 (Septembar 2020. godine);

- Odgovori obrađivača Studije na mišljenja zainteresovane javnosti
- Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju - Revizija 1 br. IV-08-04-501-78 od 01.10.2020. godine;
- Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju - Revizija 1 od 02.10.2020. godine.

 

III faza projekta: „Izgradnja miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa Linglong sa pratećim infrastrukturnim objektima“ - Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 
- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 28.07.2020. godine
- Obaveštenje  Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine o donetom Rešenju o potrebi izrade Studije od 31.08.2020. godine. 

-Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 14. januara 2021. godine 
- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu od novembra 2020. godine

Odgovori obrađivača Studije na mišljenja zainteresovane javnosti

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu br. 40-501-1164/2020-05 od 11.06.2021. godine;

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju  od 11.06.2021. godine.