Lokalna poreska administracija

 OBAVEŠTENJE

U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona  o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koje vode poslovne knjige. 

Obveznici koji ne vode poslovne knjige-fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku.

Za pristup navedenom portalu potrebna je odgovarajuća prijava na sistem a ona je moguća na dva načina

  1. Korišćenjem korisničkog imena i lozinke (username i password)
  2. Korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Elektronsko podnošenje prijave omogućeno je samo korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Obveznicima koji su u prethodnom periodu u LPA otvorili korisničko ime i šifru omogućen je uvid u stanje poreskog duga na teritoriji cele Republike Srbije.

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

1. Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke može se podneti:

  • predajom popunjenog obrasca zahteva u prostorijama Odseka za lokalnu poresku administraciju (Zrenjanin Trg Slobode br. 10 kancelarija broj 20) za obveznike koji imaju prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina.

2. Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO (uz prikaz važeće lične karte).

Ovlašćenje za fizičko lice (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme - (u prilogu OP obrazac).

3. Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u Odsek, kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti zahtev za dodelu nove lozinke.

 

Dokumenti

Spisak akata

Spisak dužnika

Prijave i zahtevi