Obaveštenje o privatnosti

Mi cenimo vašu privatnost i veoma ozbiljno pristupamo bezbednosti i zaštiti podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja kako za naše korisnike, tako i za Gradsku upravu grada Zrenjanina. Zbog toga je za nas jako važno da razumete na koji način i zašto obrađujemo podatke o ličnosti. 

Ovim Obaveštenjem o privatnosti želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe ih upotrebljavamo. Takođe, želimo da vam objasnimo i ukažemo na prava koja imate u pogledu vaših podataka o ličnosti, kao i da vas uputimo u to kako ta prava možete da ostvarite. Obaveštenje ne reguliše prava i obaveze, već ima za cilj da vas uputi u to koje lične podatke obrađujemo, a u vezi s pružanjem usluga zašto i kako ih obrađujemo.

 

Obaveštenje o kolačićima (cookies)

Tokom korišćenja bilo koje stranice na veb sajtu zrenjanin.rs, Gradska uprava grada Zrenjanina može da sačuva određene informacije putem kolačića (''cookies'') na računar korisnika i time omogući stranici da korisniku prikaže informacije koje su prilagođene njegovim potrebama. Ovaj dokument pruža detaljne informacije o upotrebi kolačića, metodama upravljanja kolačićima, kao i kako Gradska uprava Zrenjanina „koristi“ kolačiće.
 
Šta je to kolačić? 
Kolačić je mala datoteka koja se čuva na korisnikovom računaru u trenutku kad pristupi određenim internet stranicama. Kolačići omogućavaju internet stranici da „upamti“ interesovanja korisnika, podešavanja na stranici, a prema onome što je korisnik prilikom posete stranici birao. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti prikuplja podatke o ličnosti, pa Gradska uprava grada Zrenjanina nije u mogućnosti da identifikuje fizičko lice putem informacija sačuvanih u kolačiću. Kolačići se nalaze u memoriji vašeg pretraživača i svaki obično sadrži podatke kao što su npr. naziv servera sa kog je kolačić poslat, vreme trajanja kolačića i vrednost (obično nasumično generisan jedinstveni broj).
 
Koje kolačiće koristimo i zašto?
Striktno neophodni kolačići garantuju vam funkcije bez kojih nećete moći da koristite ovu Internet stranicu i obezbeđuju, između ostalog, da vam bude prikazana verzija stranice sa širokopojasnom vezom čija količina podataka odgovara količini podataka koju omogućava vaša veza sa Internetom koju koristite prilikom pristupa nekoj od funkcionalnosti internet stranice. Pored toga, ako promenite stranu, takav kolačić vrši prebacivanje sa protokola http na https. Osim toga, ova vrsta kolačića čuva vašu odluku u vezi sa upotrebom kolačića na našoj Internet stranici.
Striktno neophodni kolačići koje koristimo su:
• kolačići koji se koriste isključivo u svrhu prenosa komunikacije preko interneta;
• striktno neophodni da bismo vam pružili usluge koje ste izričito tražili (ako ih isključite, nećemo biti u stanju da vam pružimo tačno onu uslugu koju ste zahtevali).
 
Upotreba Striktno neophodnih kolačića u gore navedene svrhe zasnovana je na vašem legitimnom interesu da obezbedite rad, pristup i propisno korišćenje tehničkih mogućnosti naše Internet stranice, kao i da vam budu pružene usluge koje ste izričito zahtevali.
Kolačići za potrebe statistike: Ti kolačići se upotrebljavaju kako bi nam obezbedili statističke podatke o radu naše Internet stranice (kao što su broj poseta ili izvori saobraćaja).
 
Kako možete onemogućiti kolačiće?
Ukoliko želite, možete onemogućiti čuvanje kolačića na vašem računaru. Ipak, blokiranje svih kolačića moglo bi da ima negativan uticaj na korišćenje mnogih internet stranica, pa tako i  stranice Gradske uprave grada Zrenjanina. Podešavanja kolačića mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem internet pretraživaču. Ukoliko želite da ih izbrišete i onemogućite,  potrebno je da ažurirate podešavanja vašeg internet pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite u svom internet pretraživaču odabirom opcije za pomoć).
 
Više informacija možete da pronađete i na sledećim adresama:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/
 
Gradska uprava grada Zrenjanina isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluga i kvalitet sadržaja na korisničkim stranicama u svim slučajevima kada korisnik odabere drugačija podešavanja kolačića od onih koji su predefinisani.

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Ovo obaveštenje se odnosi na obradu ličnih podataka od strane rukovaoca Gradske uprave grada Zrenjanina .
 
Gradska uprava grada Zrenjanina obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke direktno od ovih lica  ili gde je primenljivo, trećih lica.
 
Podaci o ličnosti se od strane Gradske uprave grada Zrenjanina uvek obrađuju u skladu sa principom ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenje konkretne svrhe društva bitno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana.
 
Pravila o obradi ličnih podataka od strane Gradska uprava grada Zrenjanina uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće glavne kategorije nosilaca podataka o ličnosti i vrste podataka o ličnosti:
 
1. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa, bivši zaposleni i penzioneri
Gradska uprava grada Zrenjanina lične podatke zaposlenih lica i lica angažovanih van radnog odnosa, kao i lične podatke bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje pre svega u cilju izvršenja i poštovanja merodavnih propisa koji regulišu postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući ali se ne ograničavajući na propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa, propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu.
 
Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u meri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima. Podaci ove kategorije lica se obrađuju i po osnovu njihovog pristanka uvek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen prema merodavnim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.
 
2. Lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu
Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu, obrađuju se samo u meri koja je neophodna da bi proces bio sproveden na efikasan način, uz uvažavanje interesa Gradske uprave grada Zrenjanina i sloboda, prava i interesa tih lica.
 
3. Lica koja ulaze u poslovni krug Gradske uprave grada Zrenjanina
Gradska uprava grada Zrenjanina ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u poslovni krug i poslovne prostorije Gradske uprave grada Zrenjanina, bez obzira na to na kojoj se lokaciji nalaze, i da vodi evidencije o ovim posetama u skladu sa svim merodavnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise koji regulišu lično obezbeđenje i video nadzor.
 
4. Poslovni saradnici i fizička lica angažovana od strane poslovnih saradnika – pravnih lica
U cilju organizacije poslovanja, Gradska uprava grada Zrenjanina prikuplja podatke o ličnosti kako fizičkih lica koja samostalno postupaju, tako i fizičkih lica koja su zaposlena kod poslovnih partnera (pravnih lica) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno lica koja su kod njih angažovana po drugom osnovu. Predmetna obrada se vrši kako u cilju zaključenja ovih ugovora, tako i u cilju njihovog izvršenja i ispunjenja svih zakonskih obaveza koje Gradska uprava grada Zrenjanina ima sa tim u vezi. Ukoliko ugovorna strana nije fizičko lice već pravno lica koje ga je angažovalo, Gradska uprava grada Zrenjanina će imati legitimni interes da obrađuje lične podatke u meri u kojoj je to neophodno da bi ugovor bio izvršen.
 
Podaci o ličnosti poslovnih saradnika i fizičkih lica angažovanih od strane poslovnih saradnika mogu se takođe obrađivati ako su ta lica dala validan pristanak za svrhu koja nije u vezi sa izvršenjem ugovora, a u skladu sa merodavnim propisima.
 
5. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi
Gradska uprava grada Zrenjanina obrađuje podatke fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, ali samo u meri koja je neophodna i primerena za ovu svrhu (slanje poziva na proslave i događaje, slanje prigodnih i uobičajenih poklona slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, merodavnih propisa i internih pravila.
 
6. Fotografisanje fizičkih lica na događajima koje organizuje Gradska uprava grada Zrenjanina
Na događajima koje organizuje Gradska uprava grada Zrenjanina može praviti fotografije na kojima se nalaze fizička lica – učesnici događaja, i to kako iz kategorije zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, tako i trećih lica koja se pozivaju na ove događaje. Smatraće se da se obrada ličnih podataka na ovaj način vrši na osnovu legitimnog interesa društava da izveštavaju svoje zaposlene, druga radno angažovana lica, poslovne partnere i opštu javnost, sve dok je takva obrada u skladu sa ustaljenim i uobičajenim praksama u oblasti poslovanja Gradske uprave grada Zrenjanina, pri čemu će lica na koje se podaci odnosi imati obezbeđena sva prava prema merodavnim propisima.
 
 
Prava lica čiji podaci se obrađuju
 
Fizička lica čiji podaci se obrađuju, u skladu sa primenljivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, mogu ostvariti sledeća prava kod Gradske uprave grada Zrenjanina:
 
• Pravo na informisanost
• Pravo na pristup/kopiju
• Pravo na ispravku
• Pravo na ograničavanje obrade
• Pravo na prigovor
• Pravo na brisanje / „pravo na zaborav”
• Pravo žalbe
 
Da bi se realizovalo jedno od gore navedenih prava, odnosno fizičko lice nas može kontaktirati u bilo kom trenutku.
 
Ukoliko se obrada podataka o ličnosti temelji na saglasnosti, odnosno fizičko lice ima pravo prigovora ili povlačenja njegove/njene saglasnosti u bilo kom trenutku, koji će važiti u budućnosti. Zakonitost obrade na temelju saglasnosti do povlačenja saglasnosti ostaje nepromenjena. Data saglasnost može se, naravno, otkazati na sledećoj adresi u bilo kom trenutku, i važiće i u budućnosti:
 
Gradska uprava grada Zrenjanina
Trg Slobode 10
23000 Zrenjanin, Srbija
tel: +381 23 315 0 111
E-mail: gradska.uprava@zrenjanin.rs
 
Osim toga, fizičko lice čiji podaci se obrađuju ima pravo prigovora nadzornom organu za zaštitu podataka u vezi sa obradom njegovih/njenih podataka o ličnosti. Kontakt detalji nadležnog organa se mogu naći na stranici https://www.poverenik.rs/sr/.
 
Zaštita podataka - Formulari